3 metoder til brandlukning af skakte

Passiv Brandsikring af skakte

1. Løsning med FireFree® B280 Brandgips - Den præ-accepterede løsning

Løsning 1 beskriver en samlet systemløsning, dokumenteret som én brandlukning med flere gennemføringer. Løsning 1 er således den dokumenterede og præ-accepterede løsning.

Vi har en fælles skakt, hvorigennem alle installatører trækker El og VVS installationer. Efterfølgende støbes med FireFree® B280 Brandgips.

På et projekteringsmøde gennemgås placeringer og typer af installationer. Eventuelle justeringer foretages. Udførende installatør (VVS, EL) gennemgår tidligt i fasen materialet og forholder sig til valg af installationer.

På baggrund heraf, kan Scandi Supply hjælpe med et klargjort og præ-accepteret løsningsforslag for hver installation, herunder isoleringstype, evt. krav til brandpakning og afstande til andre installationer.

Når brandlukningsarbejdet påbegyndes, monteres en støbeforskalling under dækket. Denne støbeforskalling har ikke betydning for brandlukningens godkendelse og funktion og kan blive siddende, hvilket er en væsentlig tidsbesparelse. En prøvestøbning kan med fordel udføres som reference, hvor de faktiske forhold gennemgås, herunder afstande mellem installationer, størrelse på hullet mv. Når alle installatører er færdige med at trække installationer, støbes med 50-150 mm FireFree® B280 Brandgips.

Se Scandi Supply’s installationsvejledning her.

Fordele ved Firefree® præ-accepteret løsning

 • Løsningen er præ-accepteret iht. BR18.

 • Der opnås én samlet, dokumenteret løsning.

 • Krav til minimumsafstand mellem installationer er blot 0-30mm - 0 mm ved
  ubrandbare installationer og min. 30 mm ved plastrør eller rør med brandbar isolering.

 • Entreprenør og rådgiver har fuld kontrol over dokumentation og kontrolpunkter.

 • Der opnås god koordinering mellem fagentreprise, rådgiver og hovedentreprenør, hvorved den mest optimale og omkostningsbevidste løsning sikres.

 • Alle installationer kan føres og brandlukningen kan udføres i en samlet arbejdsgang.

 • Adgang nedefra efter udstøbning er ikke nødvendig

Udfordring

 • Man skal være opmærksom på en tidlig koordinering mellem fag/rådgiver/entreprenør,
  for at opnå den bedste fælles koordinering.

2. Åbne gennemgående skaktløsninger

I scenarie 2 beskriver vi en løsning med åbne, gennemgående skatløsninger, hvor brandlukningen udføres i de brandadskillende vægge fra de enkelte brandceller.

Her er det en vigtig forudsætning, at vægkonstruktionen er korrekt opbygget med den bygningsdel som er standardkonstruktion for dokumenterede brandlukninger. Når der skal udføres dokumenterede brandlukninger i vægkonstruktioner, stilles der specifikke krav til væggens konstruktion samt til, hvorvidt der skal brandlukkes fra én eller begge sider. Ved lette konstruktioner under 150 mm, stilles der oftest krav til brandlukning fra begge sider af væggen, hvilket kan være vanskeligt at udføre i praksis, når både installationer og væg er rejst. Dvs. der kan opstå udfordringer i forhold til tilgængeligheden i skakten.

Det er vigtigt at bemærke, at en traditionel forsatsvæg med 2-3 lag gips på den ene side af et stålskelet, ikke er en dokumenteret brandlukningsløsning. Denne type konstruktion og dette scenarie vil derfor være en fravigelse jf. bygningsreglementet (BR18).

Ved denne type af skaktløsninger, skal man altså være opmærksom på følgende:

 • Brandlukningen skal kunne udføres fra 1 eller 2 sider i væggen jvf. kravet i leverandørens dokumentation.

 • Konstruktionen skal overholde kravene specificeret i leverandørens anvisninger.

Forudsætninger

 • Vægkonstruktion hvori der kan udføres dokumenterede brandlukninger.

Udfordringer

 • Skaktens tilgængelighed.

 • Da hver fagentreprise brandlukker efter sig selv, mister man den synergieffekt man kan opnå ved koordinering mellem fagentreprenørerne.

 • Tidsmæssige udfordringer udløst af, at hver fagentreprenør skal have adgang til skakten.

 • Afstandskrav mellem installationer kan variere meget, afhængig af valgt system.

 • Der kan være krav om større tykkelser på vægge end ønsket.

 • Den præ-accepterede løsning har ofte udførelsestekniske udfordringer.

3. Løsning med beton - en hyppig løsning, der ofte anvendes forkert


Den tredje løsning er ofte anvendt, men desværre også ofte anvendt forkert - nemlig løsningen hvor udsparing udstøbes med beton.

I praksis har den typiske fremgangsmåde været, at anvende den beton, der er tilgængelig på dette tidspunkt i byggefasen. Denne beton er typisk en uklassificeret overbeton uden kendte styrkeegenskaber og er ofte ikke dokumenteret jvf. Eurocode. Her kan der ikke efterfølgende laves en dokumenteret brandlukning.

Forudsætninger, der ofte ikke opfyldes

De nødvendige forudsætninger for en dokumenteret løsning, er ofte ikke opfyldt.

Forudsætter vi, at der er anvendt en betontype jvf. Eurocode, at kravet om brug af armeringsjern jvf. Eurocode er opfyldt iht. det af statikerens fastsatte krav (jvf. Eurocode) og ud fra brandrådgivers beskrivelse af kravene for overholdelse af f.eks. EI 60 - så kan beton godt benyttes. Dog under den yderligere forudsætning, at tykkelsen på dækket er min. 150
mm, da brandlukninger oftest er dokumenteret i min. 150 mm massiv dæk.

Når der skal føres installationer gennem betonen er det imidlertid ofte nødvendigt at udføre brandlukninger omkring hver enkelt installation. Ligeledes skal man sørge for at fjerne støbeforskallingen, da brandlukningen, for de fleste installationer, skal udføres helt eller delvist nedefra - et arbejde der ofte er praktisk umuligt eller i bedste fald blot tidskrævende.

Fravær af samlet koordinering

Da der i det beskrevne tilfælde med beton, ikke er tale om én samlet systemløsning, har de enkelte fagentreprenører frit valg af brandlukningssystem.

Det kan dog afføde den udfordring, at fordi afstandskrav og forhold for bæringer varierer fra produkt til produkt, bliver behovet for koordinering mellem entreprenørerne tilsvarende større. Man mister den synergieffekt, som en tidlig og fælles koordinering ville give.

Tidskrævende og fordyrende

I sidste ende kan valg af ”betonløsningen” blive tidskrævende og fordyrende. Hvad der derfor umiddelbart lignede en hurtig og billig løsning, kan blive dyr at rette op på efterfølgende.

Forudsætninger

 • Der anvendes en standard konstruktion jvf. 1366-3.

 • Der anvendes betontype jvf. Eurocode.

 • Der anvendes armeringsjern jvf. Eurocode.

 • Dæktykkelse er min. 150 mm.

Udfordringer

 • Brandrådgiver skal godkende installatørens valg af system og tage ansvaret herfor.

 • Da beton trækker sig når den hærder af, er efterfugning nødvendig for at opnå en røgtæt skakt. Uden fugning vil en betonløsning ikke kunne bestå en blowerdoortest.

 • Overbeton lever ikke op til krav i Eurocode.

 • Det er svært eller umuligt at udføre dokumenterede brandlukninger efter støbning i beton.

 • Man mister den synergieffekt der kunne opnås ved tidlig koordinering mellem fagentreprenører.

 • De potentielt mange typer lukningsprodukter kræver stort fokus på grænseflader,
  hvor særligt afstandskrav og krav til bæringer kan være meget forskellige fra produkt til produkt.

ETA dokumentation - (ETA=European Technical Assessment)

Scandi Supply’s anbefaling er at anvende produkter med ETA-godkendelse. ETA dokumentationen er din sikkerhed for at et produkt, testet iht. EN standard, er under løbende produktkontrol og fortsat lever op til de samme egenskaber som i testscenariet. Ved den mindste tvivl om, hvorvidt et produkt er dokumenteret eller ej og dermed egner sig til den konkrete installation, forhør dig hos din leverandør og bed om dokumentation på produktet.

En ETA beskriver egenskaberne for et bestemt produkt, der er beregnet til et bestemt formål. Især på brandområdet er det vigtigt, idet udviklingen og brugen af produkterne i byggeriet hele tiden er under forandring.

Alle produkter fra Scandi Supply A/S har en ETA-godkendelse og testet i henhold til EN 1366-3. Scandi Supply A/S kan derfor levere dokumenterede præ-accepterede løsninger iht. Bygningsreglementet.

Rådgivning om Passiv Brandsikring sådan kan Scandi Supply bruges

Læs flere artikler om skaktløsninger her.

Vi kan hjælpe

Vi er et team af højt kvalificerede teknikere og Brandtekniske Rådgivere, som står til disposition med knowhow. Det er vores førsteprioritet at levere den løsningen, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere og brugere af vores materialer. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere - vi hjælper jer godt videre.
Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | Fyn & Sønderjylland

Benny Schacksen

+45 2337 0373