Beregning af lagtykkelser - hvad er vigtigt?

Når stål udsættes for varme, reduceres stålet bæreevne. Derfor er det nødvendigt at brandbeskytte stålet og derved isolere konstruktionen mod varme, således at stålets temperatur holdes under den kritiske ståltemperatur.

Det kan gøres med Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner. Når brandmaling dimensioneres, er der flere forhold, der skal tages højde for, for at beregne den korrekte lagtykkelse, nemlig:

  • Sektionsfaktoren

  • Den kritiske ståltemperatur og

  • Brandkravet


Lagtykkelsen vil variere fra profiltype til profiltype og afhænge af, om profilet anvendes som søjle eller bjælke.

Sektionsfaktoren


Sektionsfaktoren er forholdet mellem det eksponerede areal og tværsnitsarealet. Sektionsfaktoren benævnes også A/V, F/V eller F/A.

Sektionsforholdet er afgørende for, hvor hurtigt profilets temperatur stiger ved påvirkning af varme. Jo lavere sektionsforhold, jo langsommere temperaturstigning. Derfor kræver profiler med høje sektionsforhold større lagtykkelse, ved samme kritiske temperatur og klassifikation.
For åbne profiler afhænger A/V forholdet desuden af om brandpåvirkningen er 3- eller 4-sidig. For lukkede profiler afhænger A/V forholdet af godstykkelsen.

Den kritiske ståltemperatur


Den kritiske ståltemperatur er den anden afgørende faktor, for bestemmelse af lagtykkelsen. Den kritiske temperatur er den maksimale temperatur, som et profilet må opnå, i tilfælde af brand. Bliver profilet varmere end den kritiske ståltemperatur, vil konstruktionen kollapse.

Brandklassifikationen


Den sidste afgørende faktor for lagtykkelsen er brandklassifikationen. Ved de nye europæiske betegnelser er “R” betegnelsen for bæreevnen. Klassifikationen starter oftest ved R30, hvor 30 angiver minuttallet. Klassifikationen springer typisk for hver 30 minutter til R180.

Klassifikationen er den tidsperiode der må gå, inden stålet opnår den kritiske temperatur. Derfor stiller en højere klassifikation som oftest krav om større lagtykkelse.

Brandkravet i Danmark tager som oftest udgangspunkt i R30, R60 og R120. Ved R30 & R60 kan man ofte med fordel anvende en vandbaseret brandmaling. Ved R120 og ved semi-eksponerede og udendørskonstruktioner, vælges en opløsningsbaseret maling.

Stålets kritiske temperatur fastsættes iht. ingeniørens statiske beregninger. Korrosionskrav og æstetiske krav kan spille ind på valg af brandmalingssystem såvel som på systemets opbygning (brandmalingssystemerne består af primere, brandmalinger og topcoats).

Vi kan hjælpe med beregningen

Skal du brandmale? Vi kan hjælpe med dimensionering af lagtykkelser til dit projekt. Dimensioneringen tager udgangspunkt i brandkravet og den kritiske ståltemperatur. Kontakt vores tekniske afdeling for yderligere information.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964