FireFree® Brandkamserstatning

FireFree Brandkamserstatning til brandbeskyttelse af værende konstruktioner

Lovgivningen om brandkam og brandkamserstatning er nøje beskrevet i Bygningsreglementet. Her kan man læse, at …

for at reducere risikoen for horisontal brandspredning over tage fra én brandsektion til en anden, skal brandsektionsvægge (jf. BR18 § 117, nr. 2) føres op over taget med en forsvarligt afdækket brandkam udført som mindst bygningsdel klasse EI 60 / A2-s1,d0.”

Som alternativ til en brandkam kan brandsektionsvæggen udføres med en brandkamserstatning.

Brandkamserstatning er en sikring af tagkonstruktionen langs brandsektionsvæggen og skal udføres mindst som en bygningsdel klasse EI 60, der understøttes forsvarligt og fastgøres til væggen eller nærmeste spær.

Bygningsdele, der bærer en dobbeltsidet brandkamserstatning og er klassificeret EI60, kan udføres uden hensyn til deres R-klassifikation (bæreevnen). Hvis der derimod udføres ensidig brandkamserstatning, er det nødvendigt at tage højde for, at konstruktion ikke kollapser i tilfælde af en brand i bygningen. Derfor skal den ensidige brandkamserstatning udføres mindst som bygningsdel klasse REI 60 og den del af tagkonstruktionen, der bærer den ensidige brandkamserstatning, mindst som bygningsdel klasse R 60

Passiv brandsikring med FireFree Brandkamserstatning

Billedet herover viser:

  • Tv: Brandkam ved brandsektionsvæg. Brandsektionsvæggen er ført 0,3 meter op over taget.

  • Midt: dobbeltsidet brandkamserstatning udført langs begge sider af væggen i en afstand af mindst 1,0 m.

  • Th: enkeltsidet brandkamserstatning udført langs den ene side af væggen i en afstand af mindst 1,0 m.

Kilde: Bygningsreglementet, tekniske bestemmelser om brandkamserstatninger.

Tabellen herunder viser de præ-accepterede løsninger for udførelse af brandkamme og brandkamserstatninger:

Skema der forklarer bygnings udformning, brandkam og brandkamserstatning

Tegningen herover illustrerer forholdene ved tage med hældning større end 1:8 mod brandsektionsvæggen.

Hvad gør man med trapperum og elevatorskakte

Risikoen for en større brand i et trapperum eller en elevatorskakt er begrænset. Derfor kan disse brandsektionsvægge udføres uden en brandkam eller brandkamserstatning. Dog er det vigtigt, at væggene føres helt op og i tæt forbindelse med undersiden af tagdækningen (dvs. den yderste tagdækning).

Trapperum, skakte o.lign., som ikke føres op i tæt forbindelse med den yderste tagdækning, skal afsluttes foroven med en vandret brandsektionsadskillelse som mindst EI 60 / A2-s1,d0 [BS-Bygningsdel 60].

Brandsektionsvægge, som ikke afsluttes med brandkam, skal føres helt op i tæt forbindelse med undersiden af tagdækningen (den yderste tagdækning). Da brandspredning skal undgås, må undertaget ikke føres over eller igennem brandsektionsadskillende vægge, da undertaget kan medvirke til brandspredning.

For at hindre brandspredning via undertag skal brandsektionsvæggen føres ubrudt gennem undertaget og videre op i tæt forbindelse med undersiden af tagdækningen (den yderste tagdækning), så undertaget bliver afbrudt. Taglægter, som er massivt træ i små dimensioner, og som derfor kun i ringe grad bidrager til brandspredningen, kan føres ubrudt over brandsektionsvægge uden brandkam, når mellemrummet mellem lægterne udfyldes med materiale mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale]

Hvad der afgør, hvornår man vælger brandkam eller brandkamserstatning afhænger af mange forhold, f.eks. bygningens arkitektur og udformning. Er du i tvivl om du kan skal bruge brandkamserstatning, er du altid velkommen til at spørge Scandi Supply til råds.

FireFree® Brandkamserstatning - En præaccepteret løsning

Scandi Supply tilbyder FireFree® Brandkamserstatning - en kalciumsilikatplade, testet og godkendt som brandkamserstatning iht. EN 14135, Materiale klasse 1.

FireFree® Brandkamserstatning er en lys grå plade, der med sine blot 250 kg/m3 er betydelig lettere end de fleste andre pladeprodukter på markedet. Derfor er pladen kendt som en let løsning, der er nem at arbejde med.

Pladerne leveres i størrelsen 1220x1000mm og tilpasses nemt med almindelige skæreværktøjer.

På illustrationen herunder ses FireFree® Brandkamserstatning monteret. Pladerne monteres på undersiden af tagspærene (1) og på ydersiden (2) af de bærende konstruktionsdele. Ved énsidig brandkamserstatning på 60 minutter, anvendes en FireFree® Brandkamserstatning monteret på stålprofiler S25/85 i en bredde af 1000 mm ud fra væggen. Ved tosidig brandkamserstatning, monteres tilsvarende på den anden side af væggen.

Passiv Brandsikring med FireFree Brandkamserstatning

Afstanden mellem skruerne må ikke overstige 300 mm. Den enkelte plade må maksimalt måle 1220 x 1000 mm. Pladerne monteres så tæt op af hinanden som muligt. Mellem undersiden af tagsten og overside af tagspæret placeres en prop af mørtel med en minimumsbredde på 200 mm. Ligeledes placeres en prop af mørtel mellem oversiden af brandsektionsvæggen og undersiden af tagsten. Ved énsidig brandkamserstatning på 60 minutter, anvendes FireFree® Brandkamserstatning monteret på stålprofiler S25/85 i en bredde af 1000 mm ud fra væggen. Ved tosidig brandkamserstatning, monteres FireFree® Brandkamserstatningpå hver side af væggen.

Download datablad på FireFree® Brandkamserstatning her.

Sidder du med et teknisk spørgsmål?

Sidder du med et teknisk spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte vores tekniske afdeling. Vi stiller os til rådighed og besvarer gerne dine spørgsmål.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964