Projektering af ventilerede facader

Bygningsreglementet (BR18 §117) er tydelig, i sin beskrivelse af, hvad vi skal brandsikre imod, når det kommer til ventilerede facader. Der står:

Ydervægge og tage skal projekteres og udføres, så det sikres, at: 

  1. Brandspredning i og på ydervægge og tage begrænses. 

  2. Der i bygninger med flere end en brandmæssig enhed ikke sker brandspredning mellem de forskellige brandmæssige enheder via ydervægge og tage i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats. 

  3. Ydervægge ikke udvikler uacceptable mængder af brændende dråber og partikler. 

  4. Der ikke sker nedfald af dele af ydervæggen, som kan medføre risiko for skade på personer i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets redningsindsats.

Bilag 2 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 (Brand) siger derudover om præ-accepterede løsninger for brandsikring af bygningsafsnit med etageboligbyggeri:

  • Når en regnskærm anvendes uden på en ydervæg, i overensstemmelse med Tabel 4.2.4, skal det ventilerede hulrum bag lukkede regnskærme sikres mod brandspredning over bygningens brandsektionsafgrænsede vægge og ved etageadskillelsers forbindelse med ydervæg, ved at der etableres brandstop disse steder. Med denne løsning bør fugttekniske forhold tages i betragtning.

For at nedsætte risikoen for brandspredning i en bygning, skal bygningsdelene altså udføres således, at en brand ikke kan sprede sig fra en brandcelle eller brandsektion til et hulrum, som passerer én eller flere brandadskillende bygningsdele. Det gælder også brandadskillende bygningsdele, som sammenbygges med ydervægge.

Billedet herunder viser eksempler på ventilerede facader.

Hulrum skal derfor afbrydes med et brandstop, der hindrer spredning af røg eller ild. FireFree® Brandstop hulrumsventil løser den opgave.

Vi anvender med andre ord FireFree brandstop Hulrumsventiler i facaderne:

  • Fordi vi skal (jvf. BR18) med henblik på at sikre værdier og menneske liv, at sikre at den aktive brandsikring virker samt for at beskytte mod brand- og røgsmitte mellem brandmæssige enheder (jvf. BR18 -§ 104 og § 114)

Indarbejd hulrumsventilerne i projekteringen

Scandi Supply anbefaler at FireFree® FB Hulrumsventiler indarbejdes allerede i projekteringen. Vi gennemgår årligt mange byggerier sammen med bygherre, rådgiver eller entreprenører, med henblik på at kortlægge de brandklassificerede konstruktioner som skal brandsikres med hulrumsventiler. Denne rettidige omhu sparer vores samarbejdspartnere for både forsinkelser og uventede meromkostninger.

Gode grunde til at tænke Hulrumsventilerne ind i projekteringen

  1. Udførende faggrupper kan foretage den korrekte brandlukning af facader, når det er beskrevet i projekteringen.

  2. God brandprojektering hindrer misforståelser hos byggeriets parter i forhold til, hvem der gør hvad.

  3. De korrekte, præaccepterede materialer kan disponeres og forhandles til den mest omkostningsbevidste pris.

Når brandbeskyttelsen af de ventilerede facader således er indarbejdet i projektering og kontrolplan, vil de også fremgår af kontrolplanerne. Det gør det i sidste ende lettere at sikre at lovgivningen er overholdt og at byggeriet kan godkendes iht. bygningsreglementet.

Spørg os til råds

Vælger du FireFree® produkter, følger den nødvendige rådgivning og sparring om anvendelse i konkrete situationer med. Har du brug for teknisk hjælp og rådgivning, så kontakt Scandi Supply's Brandtekniske Rådgivere. Vi hjælper med spørgsmål om produktvalg, løsninger, lovgivning, dokumentation og kvalitetssikring.Brandteknisk rådgiver, CFPA-E - Ingeniører & Arkitekter | Fyn & Jylland

Maria Wieslander Kristensen

+45 2322 3409