Drift og vedligeholdelse af Passiv Brandsikring

Scandi Supply leverer FireFree dokumenteret Passiv Brandsikring til brandlukning af installationsgennemføring og brandbeskyttelse af bærende konstruktioner.

I bygningsreglementet BR18 er der i §§ 137-158 opstillet en række bestemmelser, som skal sikre, at drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved byggeri sker, så det sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele byggeriets levetid. Bestemmelser i §§ 137-158 omfatter både eksisterende byggeri og nybyggeri.

Bestemmelserne er opdelt i 4 overordnede områder:

 1. Krav til drift, kontrol og vedligeholdelse af byggeri (§§138-139)

 2. Krav til drift, kontrol og vedligeholdelse af bygningsdele, konstruktioner og brandtekniske installationer, herunder funktionsafprøvning og systemintegrationstest af brandtekniske installationer i eksisterende og nyt byggeri (§§140-142)

 3. Krav om udarbejdelse af drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan afhængigt af byggeriets opførelsestidspunkt og anvendelse (§§143-146)

 4. Krav til eksisterende og nyt byggeri, hvor der yderligere er en række særlige forhold, som skal tages i betragtning

Bestemmelserne kan læses i sin sin fulde længde i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, under kapitel 7 "Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger".

Om vedligeholdelse af Passiv Brandsikring

Kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af Passiv Brandsikring kan udføres som beskrevet herunder, dog er alle områder ikke udtømmende, hvorfor det er vigtigt, at det samtidigt sikres, at de passive brandsikringstiltags overordnede funktion er funktionsduelig.

Årligt eftersyn

Bygningens Passive Brandsikring skal efterses mindst en gang årligt, hvor følgende synlige og tilgængelige forhold skal efterses og eventuelle skader udbedres:

 • Brandsektions- og brandcelleadskillelser, herunder at alle adskillende konstruktioner, installationer og brandtætninger er intakte.

 • Overflader på gulv, væg og loft.

 • Brandmæssig klassificerede vinduespartier.

 • Brandisolering og brandtætninger af kanal og rørføringer.

 • Tagdækning og tagisolering.

 • Branddøre, brandporte og flugtvejsdøre. Dørene og portenes hængsler, ophængningssystem og låsefunktion skal rengøres og smøres. Branddøre og brandportes selvlukkemekanisme skal kontrolleres og eventuelt justeres. Kontrollen udføres ved, at døren fra hhv. fuld åben stilling og en 30 cm åben stilling slippes og af sig selv lukker helt i, så låseanordning går i indgreb og fastholder døren/porten.

 • Redningsberedskabets brandveje og adgangsveje efterses, herunder at beplantning ikke reducerer brugen af brandvejene og adgangsvejene.

Installationsgennemføringer

Gennemføringer i brandmæssige adskillelser af f.eks. kabler, rør og ventilationskanaler skal udføres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.

Hvor, der er sket nyinstallation eller ændring, skal åbninger i brandmæssige adskillelser lukkes forsvarligt senest samme dag til fyraften. Hvis arbejdet skal fortsætte næste dag, skal der anvendes en egnet midlertidig tætning.

Fejl eller mangler på Passiv Brandsikring

Hvis der konstateres fejl eller mangler på byggeriets Passive Brandsikring, skal disse retableres hurtigst muligt, og for Passiv Brandsikring, der har indflydelse på personsikkerhed, skal der iværksættes kompenserende tiltag. Indtil fejlen er udbedret, alternativt må lokalerne ikke benyttes.

Bemærk - drift og vedligeholdelse skal altid ske iht. bygningens vejledning herfor.

Vedligeholdelse af FireFree® produkterne

Du kan downloade Vedligeholdelsesvejledningen på FireFree®produkterne i vores downloadcenter, under Generelle Dokumenter.

Vi kan hjælpe

Vi er et team af højt kvalificerede teknikere og Brandtekniske Rådgivere, som står til disposition med knowhow. Det er vores førsteprioritet at levere den løsningen, der skaber værdi for vores samarbejdspartnere og brugere af vores materialer. Kontakt vores Brandtekniske Rådgivere - vi hjælper jer godt videre.
Brandteknisk rådgiver - Entreprenører | Fyn & Sønderjylland

Benny Schacksen

+45 2337 0373