Brandspjæld - decentrale anlæg med selvstændige kanaler

FireFree Brandspjæld

Brand- og røgspjæld, flamme- og røgspjæld, kontraspjæld, røgspjæld og røgventilator er blot nogle af definitionerne i DS 428, normen for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. De mange betegnelser kan forvirre, men ved at simplificere anlægget, kan installation, drift og vedligehold gøres let.

Normen er nemlig funktionsbaseret hvilket betyder, at der kan sikres tilsvarende sikkerhedsniveau, når og hvis alternative løsninger bringes i spil.

Kemisk brandspjæld

FireFree® Brandspjæld er et kemisk brandspjæld. Hvis der opstår en brand, ekspanderer spjældet og lukker helt tæt. Branden isoleres til den brandmæssige enhed, spredning af varme og ild hindres og de brandadskillende bygningsdele bevarer deres fulde funktion.

Med en levetid på over 50 år har FireFree® Brandspjæld der minimalt behov for vedligeholdelse og er derfor et yderst konkurrencedygtigt produkt.

Fordele ved FireFree® Brandspjæld

 • Minimal vedligeholdelse

 • Økonomisk i drift

 • Levetid på mindst 50 år

 • Pladsbesparende, da kanalen kan skubbes ind over brandspjældet

 • Ingen krav om kontrol eller certificering = løbende driftsbesparelse

 • Ingen krav til brandisolering = pladsbesparende løsning

 • Anvendes i vægkonstruktioner såvel som i etagedæk

 • Lukker kun i det område hvor branden er lokaliseret, så ventilationskanalen fortsat kan anvendes til udluftning af røgfyldte rum

 • Holder temperaturen i ventilationskanalen under 120ºC og beskytter dermed faneblade og andre varmesensitive genstande i ventilationssystemet

 • Dokumenteret iht. gældende lovgivning og EN standard

 • I én og samme gennemføring kan der monteres andre installationer ud over ventilationskanalen

 • Ingen elektriske tilkoblinger, CTS, detektor eller lignende = besparelse ved installation

 • Brandspjældet er kun 15 cm dybt, og bøjninger kan monteres umiddelbart før og efter
  Brandspjældet


FireFree® Brandspjæld lukker ved påvirkning af varme og ild i den del af bygningen som er i brand, mens brandspjæld i bygningsdele uden brand, forbliver åbne.

FireFree® Brandspjæld skal monteres i alle ventilationskanaler i gennemføringer mellem brandceller og brandvægge. Når der anvendes brandspjæld behøves ventilationskanalen ikke være fuldt isoleret.

Test af luftgennemstrømningen og mængden af støvdannelse i ventilationskanaler hvor brandspjæld er monteret, viser at støv ikke samler sig inde i kanalen eller i andre monterede komponenter. Støvet blæses gennem kanalerne og brandspjældet så længe ventilationssystemet er operativt. Vi anbefaler at ventilationssystemet designes og monteres således at almindelig rengøring, vedligehold og inspektion er lettest muligt.

Selve brandspjældet renses nemt med en almindelig støvsuger. Ventilationskanaler fra køkkener eller lignende rum, hvor der kan være meget snavs og fugt skal monteres med filter og rengøres jævnligt.

FireFree® Brandspjæld kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Sidder du med et teknisk spørgsmål?

Sidder du med et teknisk spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte vores tekniske afdeling. Vi stiller os til rådighed og besvarer gerne dine spørgsmål.

Kontakt Jesper Steneman Brandteknisk Rådgiver Brandmaling

Brandteknisk rådgiver - Brandmaling

Jesper Steneman

+45 5150 2964